Besch. Titel Maker Uitgever Publicatiedatum
NVT 00.01u RITCS, Documentaire, Master, Masterproef 2008-09
NVT Airchoir No. 1: Organum for 8 Coded Organ Voices RITCS, Radio, Master, Masterproef 2022-23
NVT A wearable sound; prototype 1 (Les amants) RITCS, Radio, Master, Masterproef 2018-19
NVT Kortfilm Nummer 1 RITCS, TV, Master, Masterproef 2008-09
NVT 1 op 9 RITCS, Radio, Master, Masterproef 2014-15
NVT Klapsalon 1 t/m 4 RITCS, TV, Master, Masterproef 2001-02
NVT 1/1 RITCS, Film Documentaire Televisie Schrijven, Master, Masterproef 2001-02
NVT Van 1 tot 10 RITCS, Animatiefilm, Master, Masterproef 1997-98
NVT 15 Minutes RITCS, TV, Master, Masterproef 2002-03
NVT 15 minuten van hel RITCS, Radio, Master, Masterproef 2008-09
NVT 2 Pi,r RITCS, Animatiefilm, Master, Masterproef 2006-07
NVT De avonturen van 'The Old Cake Shop' - aflevering 2 RITCS, TV, Master, Masterproef 2016-17