Aktaran

Radio Bachelor 3 Bachelorproef 2019-20

BEEST

Radio Master Masterclass 2019-20

BING

Radio Master Masterclass 2020-21

Basiel

Radio Bachelor 2 Solo 2018-19

Bertje Big

Radio Bachelor 3 Bachelorproef 2018-19

De Blauwe Bol - De Grote Trek

Radio Master Masterproef 2017-18

De Buitenkant Van Meneer Jules

Radio Master Masterproef 2017-18

De Drie Muskemiers

Radio Bachelor 1 Solo 2020-21

De Koelkast Kronieken

Radio Bachelor 1 Solo 2019-20

De leegte

Beeld-Geluid-Montage Bachelor 2 Oefening 2015-16