Altijd Vandaag.

Radio Bachelor 3 Bachelorproef 2022-23

De Broodwinner

Radio Bachelor 2 Oefening 2021-22

Kameleons gespot in Brussel

Radio Bachelor 1 Oefening 2020-21

De Rolmopsvogel

Radio Bachelor 2 Oefening 2021-22

(T)huis op steen(weg).

Radio Bachelor 3 Atelier 2022-23

Van wenen word je lelijk

Radio Bachelor 2 Solo 2021-22

Varen

Radio Bachelor 2 Oefening 2021-22