Opleiding/traject

Aan Ruben.

Documentaire Bachelor 3 Atelier 2020-21

Alles wat echt is

Radio Bachelor 3 Bachelorproef 2020-21

Bolero

Radio Bachelor 2 Solo 2018-19

FrigoFight

Radio Master Masterclass 2020-21

Frigofight

Radio Master Masterclass 2020-21

IN ZICH

Radio Master Masterproef 2020-21

Namaskar

Radio Bachelor 1 Oefening 2017-18

Overprikkels

Radio Bachelor 3 Bachelorproef 2017-18

Radio IBIS

Radio Bachelor 3 Bachelorproef 2020-21

Traliepost

Radio Bachelor 3 Bachelorproef 2019-20