1+1=3

Radio Bachelor 3 Atelier 2018-19

Beestig.

Radio Bachelor 3 Atelier 2018-19

Brok in de keel

Radio Bachelor 1 Oefening 2019-20

Carlos

Radio Bachelor 1 Portret 2018-19

Danny

Radio Bachelor 2 Oefening 2017-18

Dat het allemaal wel goedkomt

Radio Bachelor 2 Oefening 2020-21

De 6 mannen van mijn moeder

Radio Bachelor 2 Oefening 2020-21

De Blauwe Klas

Radio Bachelor 2 Oefening 2018-19

De Zumbales

Radio Bachelor 2 Oefening 2017-18

De lege doos

Radio Bachelor 1 Oefening 2017-18

De lente bleef een droom

Radio Bachelor 2 Oefening 2018-19

Een kazerne met oude mensen

Radio Bachelor 1 Solo 2017-18