Besch. Titel Maker Uitgever Publicatiedatum
NVT Circus Magic RITCS, Documentaire, Master, Masterproef 2003-04
NVT Draak RITCS, Documentaire, Master, Masterproef 2002-03
NVT Only the madman is absolutely sure RITCS, Documentaire, Master, Masterproef 2003-04